PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỒN KHO

Đặc điểm:
Quản lý quá trình xuất nhập tồn vật tư hàng hóa, quá trình luân chuyển nội bộ.
Theo dõi hạn mức tồn kho tối thiểu và tối đa
Theo dõi và đánh giá tình hình hàng tồn kho: hàng nhanh hoặc chậm luân chuyển, theo từng kho, từng mặt hàng, từng nhóm hàng.
Theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm của từng nhà sản xuất.
Quản lý hàng hư hỏng, thiếu hụt trong quá trình sản xuất, hàng bán bị trả lại.
Phương thức tính giá hàng xuất: đích danh, bình quân gia quyền, fifo, lifo,…
Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (vnd, usd, …)

Xử lý chứng từ:
Vào phiếu nhập vật tư, hàng hóa, thành phẩm
Vào phiếu điều chuyển – điều chỉnh vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ
In phiếu nhập, phiếu xuất trực tiếp trên máy
Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán khác
Hình thức kế toán hàng tồn kho:

Với hệ thống phần mềm pacfic, người dùng có nhiều lựa chọn hơn trong các phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho khác nhau nhằm kiểm soát và có những đánh giá tốt nhất về tình hình nhập xuất tồn kho của doanh nghiệp tại mọi thời điểm.

Hình thức kế toán vật tư:
Kê khai thường xuyên
Kiểm kê định kỳ

Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho:
Bình quân gia quyền theo tháng
Bình quân thời điểm
Thực tế đích danh
Nhập trước xuất trước (fifo)
Nhập sau xuất trước (lifo)
Giá kế hoạch

Chứng từ:
Phiếu nhập kho nguyên vật liệu
Phiếu nhập kho hàng hóa / thành phẩm
Phiếu xuất kho
Phiếu điều chuyển kho nội bộ


Báo cáo:
Thẻ kho / Barcode (mã vạch)
Sổ chi tiết vật tư / hàng hóa
Bảng kê nhập hàng
Bảng kê xuất hàng
Bảng kê hàng luân chuyển nội bộ
Sổ tổng hợp nhập xuất tồn theo tk / kho hàng / nhóm hàng / từng mặt hàng
Báo cáo tồn kho theo tk / kho hàng / nhóm hàng / từng mặt hàng
Báo cáo kiểm kho / kiểm kê
Báo cáo tồn kho âm
Báo cáo hàng tồn kho vượt định mức tồn kho (tối thiểu / tối đa)